1.     VÕISTLUSED

1.1. Arctic Sport Eesti Meistrivõistlused võistlusdistsipliinis Raceboard, (edaspidi Võistlused) toimuvad Mändjalas, Saaremaal.

1.2. Võistluste toimumisaeg on laupäev 11.juuli kuni 12.juuli 2008.a.

 

2.     KORRALDAJA

2.1. Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Windfire OÜ – Alar Vettik 50 84 997.

2.2. Võistluste peasponsor on Ale Coq,

 

3.     REEGLID

3.1. Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:

3.1.1.     Purjetamise Võistlusmäärused 2005-2008 Lisa B

3.1.2.     Raceboard Klassireeglid

3.1.3.     Raceboard Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend

3.1.4.     Käesolev Võistlusjuhend

3.1.5.     Purjetamisjuhis(ed)

3.1.6.     Peakohtuniku otsused

3.2. Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.

3.3. Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

 

4.     KÕLBLIKKUS

4.1. Võistlused loetakse toimunuks vähemalt ühe võistlussõiduga.

 

5.     VÕISTLUSGRUPID

5.1. Võistlustel peetakse arvestust viies võistlusgrupis:

5.1.1.      Üldarvestus (Ü) – osalevad kõik võistlejad (vanuse- ja soopiiranguteta);

5.1.2.      Naised (N)  –        osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);

5.1.3.      Juuniorid (J) –      osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 20 (sündinud 1989 ja hiljem),
võistluste toimumise aasta 31.detsembriks;

5.1.4.      Seeniorid (S)   –   osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 35 kuni 44 aastat 
(sündinud vahemikus 1964 ja 1973) ning kõik naisvõistlejad, kelle vanus on 30 kuni 39 aastat
(sündinud vahemiks 1969 ja 1978), võistluste toimumise aastale eelneva aasta 31.detsembriks.

5.1.5.      Grand Seeniorid (GS) – osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 45 aastat  
ja üle selle (sündinud 1963 ja varem) ning naisvõistlejad kelle vanus on 40 aastat ja üle selle
(sündinud 1968 ja varem), võistluste toimumise aastale eelneva aasta 31.detsembriks;

 

6.     VARUSTUSE PIIRANGUD

6.1.  Varustusele piirangud vastavalt Rahvusvahelistele Raceboard klassireeglitele.

6.2.  Võistlustel on lubatud kasutada maksimaalselt 1 lauda, 2 purje, 2 sverti ja 2 uime, kusjuures ühes võistlussõidus on lubatud kasutada 1 lauda, 1 purje, 1 sverti ja 1 uime.

6.3.  Uime maksimaalne pikkus on 700 mm.

6.4.  Sverdi maksimaalne pikkus on 850 mm.

6.5.  Masti maksimaalne pikkus, mõõdetuna laua tekilt, on 6000 mm.

6.6.  Poomi maksimaalne pikkus on 3000 mm.

6.7.  Laua maksimaalne laius on 1005 mm ning pikkus vahemikus 2700 mm kuni 3800 mm.

6.8.  Laua kaal, koos jalaaasade, sverdi ja uimega ning ilma mastikannata, ei või olla alla 14 kg.

6.9.  Lubatud maksimaalsed purjesuurused:

6.9.1.      Mehed                          9.5 m²

6.9.2.      Naised, Juuniorid         8.5 m²

 

 

7.     PURJENUMBRID JA REKLAAM

7.1. Kõikidel Võistluste jooksul kasutatavatel purjedel peavad olema selgelt loetavad ja kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid.

7.2. Rahvustähis EST ei ole kohustuslik v.a. välisvõistlejatel oma riigi rahvustähis.

7.3. Punktis 8. toodud nõuetele mittevastavad võistlejad on õigus diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.

7.4. Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.

7.5. Poomist allapoole jääv purjepind on kasutada võistlejate isiklikuks reklaamiks.

7.6. Poomist ülalpool paiknev purjeosa on reserveeritud Korraldajale.

7.7. Võistlustest osavõtja on kohustatud järgima Korraldaja ettekirjutisi reklaami paigaldamiseks poomist kõrgemale asuvale purjepinnale.

 

8.     PÄÄSTEVEST

8.1. Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik.

8.2. Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab suutma hoida mageda vee pea 4kg metallraskust vähemalt 5 minutit.

 

9.      VASTUTUS

9.1. Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.

9.2. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.

9.3. Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise                  vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.

9.4. Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

 

10.  RAJAD

10.1.                           Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.

 

11.  PUNKTIARVESTUS

11.1.                           Punktiarvestus toimub vastavalt EPL Raceboard sarja Üldjuhendile (p.7)

 

12.  PURJETAMISJUHISED

12.1.                           Purjetamisjuhised avaldatakse Võistluste Ametlikul Teadetetahvlil, hiljemalt Võistlustele registreerimise ajaks.

 

13.  PÄEVAPLAAN

Reede, 11.juuli 2008

9:00 – 10:45 Võistlustele registreerimine

11:00 Kiprite koosolek

12:00 Päeva esimene võimalik start

19:00 Päeva viimane võimalik start

 

Laupäev, 12.juuli 2008

10:00 Kiprite koosolek

11:00 Päeva esimene võimalik start

18:00 Võistluste viimane võimalik start

22:15 Autasustamine.

 

14.  AUHINNAD

14.1.                           Auhinnad jagatakse vastavalt EPL Raceboard sarja Üldjuhendi p.9.

 

15.  MAJUTUS

15.1.                           Majutus Mändjala kämpingus vastavalt Surfilaagris kehtivatele hindadele http://purjelaualiit.ee/73

 

16. REGISTREERIMINE

16.1.                           Võistlustele registreerimine toimub Võistlusbüroos.

16.2.                           Kiirendamaks registreerimisprotseduuri on võimalus osavõtuavaldus eelnevalt ära täita arvutis või käsitsi. Vorm on saadaval internetis võistlusinfo peatükis.

16.3.                           Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu sularahas alljärgnevalt (Surfilaagris osalejatel stardimaks laagri osalustasu sees):

16.3.1. Täiskasvanud                         300 EEK

16.3.2. Juuniorid                                200 EEK

16.4.                           Eesti Purjelaualiidu mitteliikmetele lisandub eeltoodud hindadele 100 EEK.

16.5.                           Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.