Värskelt on trükist saabunud ISAF Purjetamise Võistlusreeglid 2013-2016 raamat. Raamat sisaldab paralleelselt eesti- ja ingliskeelseid võistlusmäärusi.

Ostusoovist palume anda märku e-maili aadressil puri@puri.ee. Raamatu hind on 20 eurot ning tasumine toimub arve alusel, mistõttu palume tellimusse lisada ka arve maksja andmed.

Arve tasumise järel on võimalik raamat EJL-i kontorist kätte saada. Soovi korral saadame selle Teile postiga ning raamatu hinnale lisandub sel juhul postikulu 1.50 eurot. Raamatu postiga kättetoimetamise soovi korral palume tellimusse märkida ka postiaadressi, kuhu raamat saata.

 

Väikese kokkuvõtte Purjelaua Võistlusreeglite (Lisa B) olulisematest muudatustest on koostanud Andrus Poksi.

CHANGES TO THE WINDSURFING COMPETITION RULES IN RACING RULES OF SAILING 2013-2016
PURJELAUA VÕISTLUSREEGLITE (Lisa B) MUUDATUSED PURJETAMISE VÕISTLUSREEGLITES 2013-2016

Sissejuhatus
Introduction

Main changes in Appendix B are restructural. Rules in Appendix B are relocated according to rules in Parts 1-7 so it is easier and more logical now to find rules.
For example, Appendix B2 corresponds to RRS Part 2, Appendix B3 to RRS Part 3, etc.
There are also some very minor edits which are solely for clarification and are not detailed here.

Lisa B peamised muudatused on seotud reeglite ülesehitusega. Lisa B reeglid on ümber paigutatud vastavalt reeglitele Osades 1-7 nii, et neid oleks lihtsam ja loogilisem reeglitest leida.
Näiteks lisa B2 vastab PVR osale 2 ja lisa B3 PVR osale 3, jne.
Lisaks on ka mõned selgitavad pisiparandused, mis ei ole aga käesolevas dokumendis detailselt lahti seletatud.

Definitsioonid
Definitions

Definition Mark-Room allows a board to sail her proper course to round or pass the mark. Previous version allows to sail a proper course only at the mark.
Definition Tack, Starboard or Port changed. To define board’s tack before, we had to look boards side but according to new definition we have to look competitor’s hand – which hand in normal position is closer to mast, that is the board’s tack.

Definitsioon Märgi-ruum lubab laual sõita õigel kursil, et märki võtta või sellest mööduda. Eelmine versioon võimaldas sõita õigel kursil vaid olles märgi juures.
Definitsiooni Halss, Parem või Vasak on muudetud. Kui varem määrati laua halss laua küljega, siis nüüd on sõltub laua halss käte normaalasendist poomil – mastile lähem käsi määrab laua halsi.

B2 Reegel 16 Kursi muutmine
B2 Rule 16 Changing Course

B2-16.3 is changed. Rule does not apply for slalom racing only but for all races where course to the first mark is 90 degrees or more from the true wind. Also a right-of-way board cannot change course during last one minute, instead of 30 seconds in former rule.

B2-16.3 on muudetud. Reegel ei kehti enam vaid slaalomi sõitudele, vaid kõigile, kus kurss esimesse märki on 90 kraadi või rohkem tuule tõelisest suunast. Samuti ei tohi teeõigusega laud muuta kursi viimase minuti jooksul, mis oli 30 sekundit varasemate reeglite järgi.

B2 Reegel 18 Märgi-ruum
B2 Rule 18 Mark-Room

B2-18.1 last sentence clearly prescribes when rule 18 ceases to apply.

B2-18.1 Reegel 18 hakkab kehtima laudade vahel, kui nad peavad jätma märgi samale poole ning vähemalt üks neist on märki võtmas või sellest möödumas. Reegel lakkab kehtimast pärast seda kui laud kellel oli õigus märgi-ruumile on märgist möödunud.

B2 Reegel 23 Ümber läinud; Madalikul; Päästes
B2 Rule 23 Capsized; Aground; Rescuing

B2-23.2 The rule has been rewritten but with no substantial changes. Added “if possible” gives in some cases just more flexibility to capsized board.

B2-23.2 reegel on ümber kirjutatud, kuid olulisi muutusi ei ole. Lisatud “kui võimalik” annab mõnel juhul lihtsalt rohkem paindlikkust ümber läinud lauale.

B2 Reegel 24 Teise laua häirimine; Puri veest väljas
B2 Rule 24 Interfering With Another Board; Sail Out of Water

B2-24.3 The old rules states that the sail must be out of the water when a board is approaching the starting line to start, which means an unclear period of time; now this rule defines the period as 1 minute before the starting signal.

B2-24.3 vanade reeglite kohaselt pidi puri olema veest väljas kui laud lähenes startimiseks stardijoonele, kusjuures aeg ei olnud määratletud; nüüd määratleb reegel ajavahemikuks 1 minut enne stardisignaali.

B3 Reegel 31 Märgi puudutamine
B3 Rule 31 Touching a Mark

This rule is changed significantly which changes also the game. B2-31 just states the rule is deleted, which means a board can touch a mark and can hold on to mark as well! There is no restrictions anymore as it was in former rules which prohibits to hold on to mark. So according to new rule (deletion) a board can hold on to starting vessel and wait her start unless it is forbidden by sailing instructions.

See reegel on oluliselt muutunud, mis muudab suures osas mängureegleid. B2-31 määratleb, et reegel 31 on lihtsalt kustutatud, mis tähendab, et laud võib märki puudutada ja võib ka märgist kinni hoida!
Enam ei ole endiste eeskirjadega kehtestatud piiranguid, mis keelasid märgist kinni hoida. Nii et uute reeglite järgi võib laud stardilaevast kinni hoida, juhul kui seda ei keela võimalik punkt purjetamisjuhistes.

B4 Reegel 42 Edasiliikumine
B4 Rule 42 Propulsion

The text of the rule is unchanged except last sentence is added, which makes the interpretetion of this rule very clear – ie significant progress shall not be made by paddling, swimming or walking.

Reegli tekst jääb samaks, välja arvatud viimane lause, mis muudab reegli tähenduse selgemaks – st et olulist liikumist ei tohi laud saavutada aerutades, ujudes või kõndides.

Reegel 48.2
Rule 48.2

There is a new rule 48.2 for boat as well as for boards – A board shall complay with IRPCAS (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) rule 10, Traffic Separation Schemes. Basicly this rule states how to cross a traffic channels or lines.

Reegel 48.2 on uus nii paatidele kui ka laudadele – laud peab järgima IRPCAS (Rahvusvaheliste Merekokkupõrgete Vältimise Reeglid) reeglit 10,  liiklusskeemid. Põhiliselt näeb reegel ette kuidas ületada liikluskanaleid või laevateid.

B5 Reegel 60 Protestimise õigus; Õigus taotleda heastamist või Reegli 69 kohast tegevust
B5 Rule 60 Right to Protest; Right to Request Redress or Rule 69 Action

B5-60.1(a) The words “or saw” are deleted in rule. It means a board cannot protest another board for an alleged breach of a rule of Part 2 or rule 31 (which has to be deleted as well as this rule is deleted for boards) when she just saw the incident. Also protests based on hearsay are no longer valid. She must be involved in the incident when she intends to protest.

B5-60.1 (a) Sõnad “või nägi intsidenti pealt” on reeglist kustutatud. See tähendab et laud ei saa protestida teist lauda väidetava 2. osa reegli või reegli 31  (mis tuleb välja jätta, sest purjelaudadele on see reegel kustutatud) rikkumise eest, kui ta ainult nägi juhtumit. Ka kuulujuttudel põhinevaid proteste ei saa enam esitada. Protesti esitaja peab olema vahejuhtumiga seotud.

B5 Reegel 61 Protesti nõuded
B5 Rule 61 Protest Requirements

B5-61.1(a) The last sentence of the rule is changed by replacing word “immediately” to “as soon as practicable” which give a board a little bit more time than immediately to inform the race committee of her intention to protest.

B5-61.1 (a) reegli viimases lauses on sõna “vahetult”  asendatud sõnadega “nii ruttu kui see on teostatav”, mis annab purjelaudurile natuke rohkem aega et informeerida kohtunikke oma kavatsusest protestida.

B5 Reegel 62 Heastamine
B5 Rule 62 Redress

B5-62.1(e) The wording of the rule is changed but the meaning is same. The words “failed to keep clear” are replaced to “breaking a rule of Part 2”.

B5-62,1 (e) Sõnastus on muutunud, kuid tähendus on sama. Sõnad “ei andnud teed” on asendatud sõnadega “2.osa reeglit rikkunud”.

B7 Reegel 90 Võistluskomitee; Purjetamisjuhised; Punktiarvestus
B7 Rule 90 Race Committee; Sailing Instructions; Scoring

B7-90.2(c) This rule allows the race committee to give oral instructions not only on the water but also on ashore. This procedure can be in force only when it is stated in the sailing instructions.

B7-90,2 (c) See reegel lubab võistluskomiteel anda suulisi juhiseid mitte ainult vee peal
vaid ka maal. Seda menetlust võib kasutada üksnes juhul, kui see on välja toodud purjetamisjuhistes.

B8 Reegel A1 Võistlussõitude arv; Üldtulemused
B8 Rule A1 Number of Races; Overall Scores

The last sentence which clarifies how to calculate the overall scores has been added to rule.

Viimane lause, mis selgitab kuidas arvestada üldtulemused, on nüüd lisatud reeglitesse.

B10 Reegel 29 Tagasikutsed
B10 Rule 29 Recalls

In this rule there are two errors in ISAF rule book. Rules B10-29(a) and (b) are referring to rules 29.1(a) and (b) but there are no these rules. The proper reading must be rules 29(a) and 29(b).

Selles reeglis on kaks viga, mis on jäänud ISAFi reeglite raamatusse. Reeglid B10-29(a) ja (b) viitavad reeglitele 29.1(a) ja (b), kuid selliseid reegleid pole olemas. Õige tõlgendus peaks viitama reeglitele 29(a) ja 29(b).

Commented by
Andrus Poksi
ISAF International Judge