PRO 2 LADIES SURF 2008                                                                                               

 

PURJETAMISJUHIS

 

 

 

1.       VÕISTLUSTE PROGRAMM

 

1.1.     LAUPÄEV, 16. august 2008

Distsipliin: Rajasõit.

10:00 – 10:55 Võistlustele registreerimine

11:00 Kiprite koosolek

11:55 Päeva esimese sõidu eelsignaal

16:55 Päeva viimase võimaliku sõidu eelsignaal

 

1.2.     PÜHAPÄEV, 17. august 2008

1.3.     Distsipliin: Maraton

11:00 Kiprite koosolek

12:00 Maratoni start.

16:00 Autasustamine

 

2.       VÕISTLUSKOGU

 

2.1.     Võistluste korraldaja: Tarmo Käosaar (mob. 51 41 678)

2.2.     Võistluste peakohtunik: Tarmo Käosaar

 

3.       KALDAL ANTAVAD SIGNAALID

 

3.1.     Kaldal antavad signaalid heisatakse lipumasti, mille asukoht teatatakse kiprite koosolekul.

3.2.     Lipu Z heiskamisest kuni stardiprotseduuri alguseni (eelsignaal) on vähemalt 20 minutit. Kui stardiala asub kaldast kaugemal ning eeltoodud aeg ei ole piisav kõikide võistlejate stardialasse jõudmiseks, pikendatakse stardialasse jõudmise aega. Täpsem info kiprite koosolekul.

3.3.     Täpne signaalide seletus pannakse välja teadetetahvlile.

 

4.       VÕISTLUSALA JA VÕISTLUSRADA

 

4.1.     Võistlusala on toodud Lisas 1, mis on üles pandud teadetetahvlile.

4.2.     Lisas 2 esitatud skeemil on näidatud rada, märkide võtmise järjekord ja see, millisesse poordi tuleb märgid jätta. Lisa 2 asub teadetetahvlil.

 

5.       MÄRGID

 

5.1.     Võistlusraja märkideks on oranžid poid. Nende asetus ning läbimise kord on toodud Lisas 2.

5.2.     Märkidele vastuminek ei ole karistatav.

 

6.       START

 

6.1.     Stardisignaalid antakse lippude ja helisignaalidega, kusjuures aega võetakse nähtavate signaalide järgi. Helisignaali andmatajätmine tuleb jätte tähelepanemata.

6.2.     Stardisignaalid kursisõidus:

Tähelepanu                                   Klassilipp (lipp F)               1 helisignaal        5 min enne starti

                                                        F lipp alla                                                             4 min enne starti

Hoiatus                                          Punane lipp üles                 1 helisignaal        3 min enne starti

                                                        Punane lipp alla                                                  2 min enne starti

Ettevalmistussignaal                   Kollane lipp üles                 1 helisignaal        1 min enne starti

                                                        Kollane lipp alla                                                  ½ min enne starti

Stardisignaal                                Roheline lipp üles               1 helisignaal        start

 

6.3.     Roheline (stardi) lipp hoitakse üleval 3 minutit (stardiaeg).

6.4.     Peale stardiaja lõppemist langetatakse roheline lipp ning hilisemad startijad loetakse mittestartinuteks (DNS).

6.5.     Stardiliin on kahe stardimärgi vahel, milleks on stardipoi (kirjeldus teadustatakse kiprite koosolekul) ja kohtunikelaeval paiknev lipumast.

6.6.     Kuni ettevalmistusignaalini (kollane lipp üles) on kohtunikul õigus muuta stardimärke.

6.7.     Enne stardisignaali võib peakohtunik ükskõik millisel põhjusel võistluse edasi lükata (lipp AP, antakse kaks helisignaali) või katkestada (lipp N, antakse kolm helisignaali).

6.8.     Peale starti võib peakohtunik katkestada võistluse (lipp N antakse kolm helisignaali) järgmistel põhjustel:

6.8.1.           Viga stardiprotseduuris.

6.8.2.           Tormine ilm.

6.8.3.           Ebapiisav tuul.

6.8.4.           Rajamärk on triivinud kohalt või puudub.

6.8.5.           Muu põhjus mis otseselt mõjutab võistluse ohutust või ausust.

6.9.     Startimisel kehtib “ühe minuti” reegel, mis tähendab, et üks minut enne stardisignaali (heisatakse kollane lipp) ei tohi ükski võistleja viibida kolmnurgas, mille moodustavad stardimärgid ja esimene (pealtuule) märk.

6.10.  Võistleja, kes rikub “ühe minuti” reeglit kutsutakse tagasi (kohtunikelaeval heisatakse lipp X “Üksiktagasikutse” ning antakse üks helisignaal) ning ta on kohustatud pöörduma tagasi stardialasse ümber stardimärgi või kohtunikelaeva ning startima uuesti.

6.11.  Võistleja kes eirab tagasikutset või pöördub tagasi määrustevastaselt, diskvalifitseeritakse antud sõidust (OCS).

6.12.  Kui “ühe minuti” reeglit rikub mitu võistlejat, keda ei ole koheselt võimalik tuvastada, antakse signaal “Üldine tagasikutse” (heisatakse lipp Esimene Asendaja ning antakse kaks helisignaali) mis peatab stardiprotseduuri kuni langetatakse lipp Esimene asendaja (üks helisignaal). Kõik võistlejad on kohustatud pöörduma tagasi stardialasse.

6.13.  Üks minut peale lipu Esimene Asendaja langetamist antakse hoiatussignaal (heisatakse punane lipp ning antakse üks helisignaal) ning stardiprotseduur jätkub esialgsetel tingimustel.

6.14.  Kordusstardis eksijad diskvalifitseeritakse antud võistlussõidust.

6.15.  Stardisignaalid maratonil:

Ettevalmistussignaal            Punane lipp üles              1 helisignaal           ca 1 min enne starti

Stardisignaal                         Punane lipp alla               1 helisignaal                 start

 

7.       FINISH JA KONTROLLAEG

 

7.1.     Finišiliin on kohtunikelaeval paikneva lipumasti ning kohtunikelaeva ahtrist ca 20 meetrit tagapool asuva finišipoi vahel.

7.2.     Võistleja loetakse finišeerinuks peale seda kui tema purjelaua vöör on ületanud finišiliini.

7.3.     Finišeerimissignaaliks on üks vile.

7.4.     Järgneva stardi eelsignaal (punane lipp, üks helisignaal) antakse peale viimase võistleja finišeerimist või peale kontrollaja lõppemist.

7.5.     Kontrollaega hakatakse arvestama peale esimese võistleja finišeerimist ning kontrollaja kestus on 30 minutit.

7.6.     Võistlejad, kes ei jõua finišeerida kontrollaja sees, loetakse mitte finišeerinuks (DNF) või distantsilt lahkunuks (RET).