PRO 2 LADIES SURF 2008

 

VÕISTLUSJUHEND

 

 

1.       VÕISTLUSTE TOIMUMISE KOHT, AEG NING KORRALDAJA

 

1.1.     PRO 2 Ladies Surf (edaspidi Võistlus) toimub Pirita rannas.

1.2.     Võistluste toimumisaeg on 16.-17. august 2008. Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Tarmo Käosaar.

 

2.       VÕISTLUSTE KORRALDUS

 

2.1.     Võistlused peetakse Purjetamise võistlusmääruste 2005-2008, käesoleva võistlusjuhendi, purjetamisjuhise ja peakohtuniku otsuste kohaselt.

2.2.     Ametlik võistluste info väljastatakse teadete tahvlile hiljemalt 2 tundi enne juhises määratud esimest starti ja täpseim info jagatakse kiprite koosolekul.

2.3.     Võistlused loetakse ametlikult toimunuks vähemalt ühe rajasõidu või maratoniga.

2.4.     Võistlused viiakse läbi minimaalselt 2 (kahe) osavõtjaga.

2.5.     Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest. Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

 

3.       VÕISTLUSKLASSID JA AUHINNAD

 

3.1.     Võistlusel peetakse arvestust ainult naiste arvestuses:

3.2.     Võistlustel autasustatakse kolme parimat võistlejat, tingimusel, et võistlejaid on 7 (seitse) või rohkem.

3.3.     Kui võistlejaid on vähem kui 7 (seitse), nimetatakse ainult parim võistleja.

3.4.     Korraldaja ja kõik asjast huvitatud võivad välja panna lisa- ja eriauhindu.

 

4.       OSAVÕTUTINGIMUSED

 

4.1.     Võistlused on lahtised kõikidele naisterahvastele ja osavõtuõigus on kõikidel naisterahvastel kes läbivad võistlusjuhendis ettenähtud ajaks võistlustele registreerimise protseduuri: täidavad osavõtuavalduse ja maksavad stardimaksu.

4.2.     Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.

4.3.     Kõik võistlejad võistlevad omal vastutusel.

4.4.     Päästevesti kandmine on kohustuslik alates merelemineku hetkest kuni kaldale saabumiseni.

4.5.     Päästevest peab tagama ujuvuse raskusega min. 4kg viie minuti jooksul.

4.6.     Päästevesti mittekandev võistleja diskvalifitseeritakse ilma hoiatuseta.

4.7.     Varustusele piiranguid ei ole.

 

5.       VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE

 

5.1.     Võistlustele registreerimise aeg on 16. august 2008.a. kell 10:00 kuni 10:55.

5.2.     Võistlustele registreerimiseks tuleb täita osavõtuavaldus ning tasuda stardimaks.

5.3.     Stardimaks on 300 krooni täiskasvanutele ja 200 krooni noortele (alla 20 võistlustele registreerimise ajaks).

5.4.     Peale registreerimisaja lõppemist lisandub kehtivale stardimaksule 100 krooni.

 

6.       VÕISTLUSDISTSIPLIIN, STARTIDE ARV JA AJAD

 

6.1.     Esimesel võistluspäeval võisteldakse kursirajal. Raja täpsem informatsioon antakse kiprite koosolekul ja pannakse välja teadetetahvlile.

6.2.     Esimesel võistluspäeval sõidetakse maksimaalselt neli võistlussõitu.

6.3.     Teisel võistluspäeval võisteldakse maratonirajal. Raja täpsem informatsioon antakse kiprite koosolekul ja pannakse välja teadetetahvlile.

6.4.     Võistlused loetakse kordaläinuks vähemalt ühe võistlussõiduga kursirajal või maratoniga.

6.5.     Esimese stardi eelsignaal (stardiprotseduuri algus) esimesel võistluspäeval antakse kell 11:55.

6.6.     Iga järgnev stardiprotseduur algab peale viimase võistleja finišeerimist või kontrollaja lõppemist. Täpsemalt teatatakse kiprite koosolekul.

6.7.     Teisel päeval antakse maratoni start kell 12:00

 

7.       TUULEMIINIMUM

 

7.1.     Võistlustel tuulemiinimumi ei ole. Võistluste toimumise otsustab peakohtunik.

 

8.       KIPRITE KOOSOLEK

 

8.1.     Võistluste läbiviimise täpsem info jagatakse kiprite koosolekul.

8.2.     Kiprite koosolek algab mõlemal võistluspäeval kell 11:00.

8.3.     Kiprite koosolekul osalemine on võistlejatele kohustuslik. Kiprite koosolekult puuduv võistleja võidakse diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.

 

9.       PURJENUMBRID, TÄHISED JA REKLAAM

 

9.1.     Selgelt loetavad ja kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid on kohustuslikud.

9.2.     Punktis 9.1. toodud nõuetele mittevastavad võistlejad on õigus diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.

9.3.     Võistleja ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.

9.4.     Poomist allapoole jääv purjepind on kasutada võistlejate isiklikuks reklaamiks.

9.5.     Poomist ülalpool paiknev purjeosa on reserveeritud Korraldajale. Võistlusest osavõtja on kohustatud järgima võistluste Korraldaja ettekirjutisi reklaami paigaldamiseks poomist kõrgemale asuvale purjepinnale.

9.6.     Võistlejal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub purje (ei tule hiljem maha) või kahjustab võistleja isiklikku varustust.

 

10.    PUNKTIARVESTUS

 

10.1.  Kasutatakse Low Point Scoring System’i kus esimene koht saab 1 punkti, teine koht 2 punkti, iga järgneva kohaga lisandub üks punkt

10.2.  Kursivõistluses arvestatakse lõpptulemusest halvimad sõidud maha alljärgnevalt:

1 – 3 sõitu                                         mahaarvamisi ei ole

4 – 6 sõitu                                         1 halvim sõit arvestatakse maha

10.3.  Juhul kui võistleja ei stardi (ei saabu stardialasse), ei jõua kontrollaega, katkestab võistlussõidu või saab karistuse tulemusena võistlussõidust diskvalifitseerimise, võrdub tema antud võistlussõidu punktisumma võistlusklassi osavõtjate arvuga, pluss üks punkt.

 

11.    PROTESTID

 

11.1.  Protestid tuleb esitada kirjalikult, selleks ettenähtud protestivormidel, võistluse peakohtunikule.

11.2.  Protestid tuleb esitada hiljemalt 1 tunni jooksul peale viimase võistleja finišeerimist

11.3.  Hilisemaid proteste arvesse ei võeta.

11.4.  Protestid kuulatakse ära niipea kui võimalik ning nende vastuvõtmise järjekorras. Edasised juhised teatatakse asjaosalistele individuaalselt.

11.5.  Protestimaksu ei ole