MERCEDES BENZ VIANO

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2008

FORMULA / II ETAPP

VÕISTLUSJUHEND

 

1.     VÕISTLUSED

1.1. Mercedes Benz Viano Eesti Meistrivõistluste II etapp võistlusdistsipliinis Formula,  (edaspidi Võistlus) toimub koht lahtine (toimumise koht selgub hiljemalt 21. augustiks kella 12.00-s ja avaldatakse www.epl.surf.ee).

1.2. Võistluste toimumisaeg on  23. kuni 24. august 2008.a.

 

2.     KORRALDAJA

2.1. Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Windfire OÜ – Alar Vettik 50 84 997.

2.2. Võistluste peasponsor on Silberauto AS, sponsorid Oxbow, Extreme Sport ja       4 Energia

 

3.     REEGLID

3.1. Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:

3.1.1.     Purjetamise Võistlusmäärused 2005-2008 Lisa B

3.1.2.     Formula Klassireeglid

3.1.3.     Formula Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend

3.1.4.     Käesolev Võistlusjuhend

3.1.5.     Purjetamisjuhis(ed)

3.1.6.     Peakohtuniku otsused

3.2. Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.

3.3. Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

 

4.     KÕLBLIKKUS

4.1. Võistlused loetakse toimunuks vähemalt ühe võistlussõiduga.

 

5.     VÕISTLUSGRUPID

5.1. Võistlustel peetakse arvestust kuues võistlusgrupis:

5.1.1.      Üldarvestus       osalevad kõik võistlejad (vanuse- ja soopiiranguteta);

5.1.2.      Naised                osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);

5.1.3.      Seeniorid           osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 35 või üle selle

                                          (sündinud 1972 ja varem) ning naisvõistlejad, kelle vanus on 30

                                          või üle selle (sündinud 1977 ja varem), võistluste toimumise

                                          aastale eelneva aasta 31.detsembriks.

5.1.4.      Noored alla 20  – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 20 (sündinud 1989 ja

                                          hiljem), võistluste toimumise aasta 31.detsembriks;

5.1.5.      Noored alla 17   osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 17 (sündinud 1992 ja

                                          hiljem), võistluste toimumise aasta 31.detsembriks;

5.1.6.      Noored alla 15  – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 15 (sündinud 1994 ja

                                          hiljem), võistluste toimumise aasta 31.detsembriks;

5.2. Noorte vanusegruppides on lubatud noorematel võistlejatel osaleda oma vanusest vanemas vanusegrupis.

5.3. Võistlustel peetakse eraldi arvestust Kergkaalu kategooriale s.t. võistlejatele kelle kehakaal on alla 75 kg.

 

6.     VARUSTUSE PIIRANGUD

6.1. Varustusele piirangud vastavalt 2008 aasta Rahvusvahelistele Formula klassireeglitele.

6.2. Võistlustel on lubatud kasutada maksimaalselt 1 lauda, 3 purje ja 3 uime, kusjuures ühes võistlussõidus on lubatud kasutada 1 lauda, 1 purje ja 1 uime.

6.3. Lubatud maksimaalsed purjesuurused:

6.3.1.     Mehed                    12.5 m²

6.3.2.     Naised                    11.0 m²

6.3.3.     Noored alla 20          11.0 m²

6.3.4.     Noored alla 17          10.0 m²

6.3.5.     Noored alla 15          8.5 m²

 

 

7.     PURJENUMBRID JA REKLAAM

7.1. Kõikidel Võistluste jooksul kasutatavatel purjedel peavad olema selgelt loetavad ja kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid.

7.2. Rahvustähis EST ei ole kohustuslik v.a. välisvõistlejatel oma riigi rahvustähis.

7.3. Punktis 8. toodud nõuetele mittevastavad võistlejad on õigus diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.

7.4. Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.

7.5. Poomist allapoole jääv purjepind on kasutada võistlejate isiklikuks reklaamiks.

7.6. Poomist ülalpool paiknev purjeosa on reserveeritud Korraldajale.

7.7. Võistlustest osavõtja on kohustatud järgima Korraldaja ettekirjutisi reklaami paigaldamiseks poomist kõrgemale asuvale purjepinnale.

 

8.     PÄÄSTEVEST

8.1. Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik.

8.2. Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab suutma hoida mageda vee pea 4kg metallraskust vähemalt 5 minutit.

 

9.      VASTUTUS

9.1. Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.

9.2. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.

9.3. Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise                  vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.

9.4. Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

 

10.  RAJAD

10.1.       Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.

 

11.  PUNKTIARVESTUS

11.1.       Punktiarvestus toimub vastavalt EPL Formula sarja Üldjuhendile (p.7)

 

12.  PURJETAMISJUHISED

12.1.       Purjetamisjuhised avaldatakse Võistluste Ametlikul Teadetetahvlil, hiljemalt Võistlustele registreerimise ajaks.

 

13.  PÄEVAPLAAN

Laupäev, 23.augustil 2008

9:00 – 10:45 Võistlustele registreerimine

11:00 Kiprite koosolek

12:00 Päeva esimene võimalik start

19:00 Päeva viimane võimalik start

Grill võistluspaigas

 

Pühapäev, 24.augustil 2008

10:00 Kiprite koosolek

11:00 Päeva esimene võimalik start

15:00 Võistluste viimane võimalik start

17:00 Autasustamine ja Võistluste lõpetamine.

 

 

14.  AUHINNAD

14.1.       Auhinnad jagatakse vastavalt EPL Formula sarja Üldjuhendi p.9.

 

15. REGISTREERIMINE

15.1.       Võistlustele registreerimine toimub Võistlusbüroos.

15.2.       Kiirendamaks registreerimisprotseduuri on võimalus osavõtuavaldus eelnevalt ära täita arvutis või käsitsi. Vorm on saadaval internetis võistlusinfo peatükis.

15.3.       Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu sularahas alljärgnevalt:

15.3.1. Täiskasvanud                         300 EEK

15.3.2. Juuniorid                                200 EEK

15.4.       Eesti Purjelaualiidu mitteliikmetele lisandub eeltoodud hindadele 100 EEK.

15.5.       Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.