Ainult naistele mõeldud purjelauavõistlus Ladies Surf toimub ka tänavu jälle Roostal, Surfilaagri raames. Võistlusel eraldi registreerimistasu ei ole, osalema pääseb Surfilaagri käepaelaga.

VÕISTLUSTEADE

LADIES SURF 2010

1.    VÕISTLUSED
1.1.    Ladies Surf võistlusdistsipliinis rajasõit,  (edaspidi Võistlus) toimub Roostal Surfilaagris.
1.2.    Võistluste toimumisaeg on 16.juuli kuni 17.juuli 2010.a.

2.    KORRALDAJA
2.1.    Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on OÜ Windfire – Alar Vettik 5123815
2.2.    Võistluste sponsorid: Eesti Purjelaualiit, Pro2 Teenused, Nivea.

3.    REEGLID
3.1.    Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:
3.1.1.    Purjetamise Võistlusreeglid 2009-2012
3.1.2.    Eesti Purjelaualiidu Fun-sarja üldjuhend
3.1.3.    Käesolev Võistlusteade
3.1.4.    Purjetamisjuhis(ed)
3.1.5.    Peakohtuniku otsused
3.2.    Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
3.3.    Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

4.    KÕLBLIKKUS
4.1.    Võistlused loetakse toimunuks vähemalt ühe võistlussõiduga.

5.    VÕISTLUSGRUPID
5.1.    Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides:

5.1     Naised        –     osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);

6.    VARUSTUSE PIIRANGUD
6.1. Varustusele piiranguid ei ole

7.    PURJENUMBRID JA REKLAAM
7.1.    Kõikidel Võistluste jooksul kasutatavatel purjedel peavad olema selgelt loetavad ja kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid.
7.2.    Rahvustähis EST ei ole kohustuslik v.a. välisvõistlejatel oma riigi rahvustähis.
7.3.    Punktis 8. toodud nõuetele mittevastavad võistlejad on õigus diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.
7.4.    Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
7.5.    Poomist allapoole jääv purjepind on kasutada võistlejate isiklikuks reklaamiks.
7.6.    Poomist ülalpool paiknev purjeosa on reserveeritud Korraldajale.
7.7.    Võistlustest osavõtja on kohustatud järgima Korraldaja ettekirjutisi reklaami paigaldamiseks poomist kõrgemale asuvale purjepinnale.

8.    PÄÄSTEVEST
8.1.    Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik.
8.2.    Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab suutma hoida mageda vee peal 4kg metallraskust vähemalt 5 minutit.

9.     VASTUTUS
9.1.    Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.
9.2.    Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
9.3.    Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise                  vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.
9.4.    Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

10.     RAJAD
10.1.    Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.

11.     PUNKTIARVESTUS
11.1. Kõikidele võistlusgruppidele ja eriarvestustele kehtib ühine võistlusrada, selle läbimise kord, ühtne punktisüsteem ning ühine punktiarvestus.
11.2. Lisaks ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse eraldi välja ka kohad võistlusgruppide (vt. P.5.1) lõikes ning parim igas eriarvestuses, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt Üldarvestuse kohale.
11.3. Esimene koht saab 1 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3 punkti, iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga.
11.4. Kui võistleja ei stardi (DNS), eirab “Ühe Minuti Reeglit” (OSC), katkestab võistlussõidu (RET), ei finišeeri (DNF) või saab karistuse tulemusena võistlussõidust diskvalifitseerimise (DSQ), võrdub tema antud võistlussõidu punktisumma sellele võistlusele registreerunud osavõtjate arvuga + üks punkt.
11.5 Võistluse halvimad tulemused visatakse maha alljärgnevalt:
1 – 4 sõitu mahaviskamisi ei ole
5 – 11 sõitu 1 halvima sõidu mahaviskamine
12 ja enam sõitu 2 halvima sõidu mahaviskamine

12.     PURJETAMISJUHISED
12.1.    Purjetamisjuhised avaldatakse Võistluste Ametlikul Teadetetahvlil, hiljemalt Võistlustele registreerimise ajaks.

13.     PÄEVAPLAAN
Reede, 16.juuli 2010
10:00 – 11:00 Võistlustele registreerimine
11:30 Kiprite koosolek
12:30 Päeva esimene võimalik start
16:00 Päeva viimane võimalik start

Laupäev, 17.juuni 2010
10:30 Kiprite koosolek
11:00 Päeva esimene võimalik start
15:00 Võistluste viimane võimalik start
21:00 Autasustamine ja Võistluste lõpetamine.

14.     AUHINNAD
14.1.    Auhinnad jagatakse 3 paremale naisvõistlejale.

15.    REGISTREERIMINE
15.1.    Võistlustele registreerimine toimub 16. juulil 10:00 kuni 11:00
15.2.    Võistluste osavõtutasu sisaldub surfilaagri piletihinnas